Danbooru

Tag alias: shigeru_(pokemon), yukinari_(pokemon) -> ookido_shigeru, ookido_yukinari

Posted under General

1