Danbooru

Series: Touhou - I Want to ✕ Soga no Tojiko. (Ayame)

Original title: 蘇我屠自古を✕したい。 (Soga no Tojiko wo X Shitai.)

Blacklisted:
1 2